Monteringsanvisning – Källare

Introduktion

Denna monteringsanvisning beskriver hur du använder Pordränsystemet för olika typer av grundmurar – med och utan utstickande sula, djup grundläggning, på berggrund eller ojämn stengrund. Innan montage börjar du med att följa Viktiga grundförutsättningar för Pordränsystemets funktion. Därefter väljer du vilken grundläggningsmetod du har och följer instruktionen hur du monterar Pordränskivor och dräneringsledning korrekt. Sedan går du vidare till steg 2 – montage av fiberduk, säkerhetsduk och därefter steg – 3 montage av täcklist. Avslutningsvis steg 4 – återfyllning.

Det inte bara ytterväggen som kan nyttja Pordrän-systemet utan ett montage kan med fördel nyttjas även “inomhus” under själva golvytan – läs mer om det här

Har du några frågor eller behöver mer hjälp – välkommen att kontakta oss

Viktiga grundförutsättningar för Pordränsystemets funktion

Nedanstående punkter måste följas och genomföras innan, under och efter montage av Pordrän skivor för säkerställd och korrekt funktion. 
 • Schakta ej innanför lastspridningsvinkeln – märkt med (!) i bilderna. Schakt utförs med cirka 45 graders vinkel ut från grundsulans botten.
 • Vid renovering skall den gamla väggen vara rengjord från täta skikt. Den nedre delen upp till 50 cm ovan källargolv på insidan har störst fuktbelastning och bör rengöras så mycket det är möjligt. Väggen ovanför bör rengöras minst 50% jämnt fördelat på väggytan.
 • Skarvar, såväl vertikala som horisontella, skall tätas. Detta gäller också sprickor i grundmuren. Använd Pordrän tätmassa.
 • Grundmurar av lättklinkerblock, hålsten eller lättbetongblock skall slammas innan montage av Pordränskivor. 
 • Placera fiberduken utmed schaktslänten hela vägen ner till schaktbotten så att duken täcker mellan schaktslänt och dränkloss/makadam. Överlapp sker med ca: 250 mm. Vid motlutande terräng skall säkerhetsduk användas utmed de stående skivorna dock ej över dränskiktet där används fiberduk. Mer om fiberduk/säkerhetsduk se steg 2.
 • Välj rätt hårdhet på Pordränskivan utifrån schaktdjup, återfyllnadsmaterial och om återfyllnaden skall packas med markvibrator tyngre än 100 kg. Se dimensioneringstabell och tekniska fakta.  
 • Dagvattenhantering måste säkerställas. Takavvattning, marklutning och avledning skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 • Dräneringsledning skall vara rätt placerad i höjdled. Hela röret skall vara under byggnadens konstruktion, se markering (!!) i bilderna. Undantag från detta kan vara när marken är väldigt lerig att då sänka dräneringen kan innebära risk för sättningar i byggnaden. Dräneringsledningen skall vara inspekterbar i sin fulla längd och avledning skall vara säkerställd.
 • Skivorna ska under lagring på byggplatsen skyddas mot fysisk skada och väderpåverkan.
 • Med Pordrän kan du återfylla med befintligt material så när som på stora stenar och tjälade massor. Stenar större än 100 mm måste läggas i schaktslänten och får inte komma i kontakt med Pordränskivan eller fiberduken.

Utan utstickande sula

 

Med Pordränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen. Schakta ej innanför lastspridningsvinkeln – märkt med (!) i illustrationerna. Dräneringsledning skall vara rätt placerad i höjdled. Hela röret skall vara under byggnadens konstruktion, se markering (!!) i illustrationerna.
 1. Första lagret Pordränskivor monteras mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Borra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 2. Ett eventuellt lager två av Pordränskivor fästs i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva. 
 3. Placera Pordränklossen alternativt dränröret och makadam/singel enligt illustrationerna. Använder du dränrör med makadam/singel kan rör och bottenlagret med fördel läggas ut först innan du monterar skivorna.
 4. Fiberduk och eventuell säkerhetsduk utförs enligt steg 2.
 5. Ovanliggande täcklist utförs enligt steg 3.
 6. Återfyllning utförs enligt steg 4.

 

Med utstickande sula

Mindre behov av uttorkning

Ofta hus grundlagda på makadam/singel och cellplastisolering. Bedömning måste göras på plats i varje enskilt fall. Vid osäkerhet välj Pordrän plastfolie.

Större behov av uttorkning

Ofta hus grundlagda direkt på orörd schaktbotten utan makadam/singel eller cellplastisolering. Pordrän plastfolie är ur fuktsäkerhetssynpunkt den säkraste metoden då inga täta skikt appliceras direkt på konstruktionen.

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen. Schakta ej innanför lastspridningsvinkeln – märkt med (!) i illustrationerna. Dräneringsledning skall vara rätt placerad i höjdled. Hela röret skall vara under byggnadens konstruktion, se markering (!!) i illustrationerna.
 1. Om den utstickande sulan saknar fall gjuts en fallande vinkel/cementavjämning ovanpå sulan, ca 20 graders lutning.
 2. Välj metod för membran, Pordrän flytmembran (mindre behov av uttorkning) eller Pordrän plastfolie (större behov av uttorkning) 
 3. Tillpassa Pordränskivorna. Första lagret fästs med Pordrän isolerhållare in i sulan. Använder du plastfolie läggs denna på det första lagret enligt bild.
 4. Lager två fästs med Pordrän hulling i första lagret Pordränskivor.
 5. Första lagret Pordränskivor mot källarväggen monteras med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Borra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 6. Ett eventuellt lager två av Pordränskivor fästs i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva.
 7. Placera Pordränklossen alternativt dränröret och makadam/singel enligt bilderna. Använder du dränrör med makadam/singel kan rör och bottenlagret med fördel läggas ut först innan du monterar skivorna.
 8. Fiberduk och eventuell säkerhetsduk utförs enligt steg 2.
 9. Ovanliggande täcklist utförs enligt steg 3.
 10. Återfyllning utförs enligt steg 4.

Med ojämn stengrund

När källarväggen består av ojämna naturstenar finns två alternativa lösningar. Gjut eller putsa källarväggen slät eller utför enligt bilderna. 

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen. Schakta ej innanför lastspridningsvinkeln – märkt med (!) i illustrationerna. Dräneringsledning skall vara rätt placerad i höjdled. Hela röret skall vara under byggnadens konstruktion, se markering (!!) i illustrationerna.
 1. Placera Pordränskivan jäms med den sten som sticker ut mest. Skivorna måste monteras vertikalt och får inte luta. 
 2. Fyll hålrum mellan Pordränskivan och den ojämna stengrunden med lös lättklinker/leca.
 3. Placera ut Pordränkloss alternativt dräneringsrör kringfyllt av makadam. 
 4. Se till att fiberduken täcker hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktslänt och Pordrän dränkloss alternativt makadam.
 5. Återfyll växelvis med lös lättklinker/leca mellan Pordränskivan och källarväggen och med befintliga massor mellan schaktslänt och fiberduk.
 6. Lager två av Pordränskivor fästs i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva. 
 7. Ovanliggande täcklist utförs enligt steg 3. Om avståndet mellan byggnadens sockel och Pordränskivan överstiger 200 mm, kontakta oss.

Djup grundläggning

Är byggnaden djupt grundlagd avslutas schakten 500 mm under ovankant källargolv på insidan och på den nivån placeras Pordränkloss alternativt dränrör. Se markering (!) i bilderna.

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Första lagret Pordränskivor monteras mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Borra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 2. Ett eventuellt lager två av Pordränskivor fästs i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva. 
 3. Placera Pordränklossen alternativt dränröret och makadam/singel enligt illustrationerna. 
 4. Fiberduk och eventuell säkerhetsduk utförs enligt steg 2.
 5. Ovanliggande täcklist utförs enligt steg 3.
 6. Återfyllning utförs enligt steg 4.

På berggrund

Är byggnaden grundlagd på berg kan man tvingas frångå att dräneringsledningen ligger under husets konstruktion, se bilder nedan. Alternativt kan man spränga bort berg eller såga en ränna i berget. Vilken lösning man väljer är fråga om risktagning och ekonomi.

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Gjut på en vinkel/cementbruksavjämning och täta med Pordrän flytmembran enligt bild ovan.
 2. Första lagret Pordränskivor monteras mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Borra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 3. Ett eventuellt lager två av Pordränskivor fästs i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva. 
 4. Placera Pordränklossen alternativt dränröret och makadam/singel enligt illustrationerna. 
 5. Fiberduk och eventuell säkerhetsduk utförs enligt steg 2.
 6. Ovanliggande täcklist utförs enligt steg 3.
 7. Återfyllning utförs enligt steg 4.
Steg 2

Fiber- och säkerhetsduk

Fiberduk är den vanligaste metoden. Säkerhetsduk används vid motlutande terräng och schakter djupare än 3 meter. Säkerhetsduken får inte vikas ut över Pordrän Dränkloss eller dräneringsskiktet utan bara användas vertikalt enligt bilderna.

Fiberduk

Säkerhetsduk

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Säkerställ att fiberduken täcker hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktslänt och Pordränkloss alternativt dräneringslager av makadam. 
 2. Överlapp görs med cirka 250 mm.
 3. Den nedifrån kommande duken får inte fästas i täcklisten utan skall vikas runt ovankant och bakom Pordränskivan enligt bild. Vid motlutande terräng eller schakter djupare än 3 meter ersätts den vertikala fiberduken med säkerhetsduk enligt bild, säkerhetsduk får aldrig vikas ut över Pordränkloss eller dräneringslager av makadam, se bild.
 4. Avsluta montaget av fiberduk/säkerhetsduk med en kappa enligt bilderna.
Steg 3

Täcklist

Över fiberduk

Över säkerhetsduk

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Mät ut så att täcklisten kommer att ligga 30-50 mm under den färdiga markytan.
 2. Applicera en sträng Pordrän tätmassa på listen innan montage.
 3. Fäst listen med Pordrän slagnit, c/c ≤150 mm. Är väggen ojämn kan slagnitarna behöva spikas tätare.
 4. Skarvar i täcklisten ska överlappa varandra med minst 50 mm. I hörn används Pordrän hörntäcklist eller raka lister som läggs omlott och tätas med Pordrän tätmassa. Våra hörntäcklister finns för såväl ytterhörn som innerhörn.
 5. Monteringen av täcklister avslutas med en sträng Pordrän tätmassa i skarven mellan vägg och list.
Steg 4

Återfyllning

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Återfyllning sker med befintliga massor dock ej stenar större än 100 mm i diameter eller tjälade massor. Om större stenar skall användas skall dessa placeras i schaktslänten (se bild) så att de inte kommer i kontakt med Pordränskivorna. Det övre lagret ca: 300 mm skall alltid återfyllas med täta massor. Aldrig dränerande material såsom singel/makadam. Skall den färdigställda markytan hårdgöras skall packningsbart material användas. OBS! Om packning med markvibrator över 100 kg skall användas måste minst Pordrän P30 användas som grundisolering.
 2. Den färdiga markytan skall om möjligt luta 2-3 cm per meter minst 2 m ut från byggnaden. OBS! Kontrollera markens lutning med jämna mellanrum och vid behov fyll på med nya massor så att marken fortsatt lutar ut från byggnaden.
Ytskikt gräs
 1. Ingen särskild hänsyn behöver tas utöver en normal montering av täcklist.
Ytskikt marksten/plattor
 1. Tätskiktet mot anslutande grundmur ska utökas upp i nivå med markstenen eller plattornas översta nivå.
 2. Ett sättlager appliceras ovanpå täcklisten.
 3. Marksten/plattor.
Ytskikt dekorsten
 1. Tätskiktet mot anslutande grundmur ska utökas upp i nivå med dekorstenens översta nivå.
 2. Sättlager eller jord appliceras ovanpå täcklisten.
 3. En fiberduk ska avskilja dekorstenen från det underliggande lagret.
 4. Dekorsten.
Steg 5

Sockelisolering ovan mark

Om sockelisoleringen ovan mark är lika tjock som isoleringen under mark sker montage utan Pordrän täcklist. Är isoleringen under mark tjockare än sockelisoleringen ovan mark sker montage med Pordrän täcklist.

Med Pordrän Täcklist

 1. Pordränskiva
 2. Pordrän isolerhållare. Minst 2 st per skiva
 3. Puts alternativt fibercementskiva enligt fabrikants anvisning
 4. Pordrän flytmembran
 5. Pordrän täcklist

Utan Pordrän Täcklist

 1. Pordränskiva
 2. Pordrän isolerhållare. Minst 2 st per skiva
 3. Puts alternativt fibercementskiva enligt fabrikants anvisning
 4. Pordrän flytmembran

Golv/Platta på mark

Pordrän skivan har samma funktion under betongkonstruktionen mot marken som den har vid sidan om en betongkonstruktion exempelvis en källarvägg.

 • Dubbelsidig uttorkning.
 • Mindre schaktarbete, sparar alltid minst 150 mm schakt x byggnadens yta och inte minst miljön.
 • Mindre masshantering, sparar alltid bortförsel och inköp av nya massor, minst 150 mm x byggnadens yta och inte minst miljön.
 • Kortare byggtid tack vare konstant uttorkning ner mot marken genom den uttorkande Pordrän isoleringen.
 • Vid renovering av källare får man alltid ut 150 mm bättre takhöjd jämfört med traditionell EPS- eller XPS-isolering då dränerande av 150 mm lager makadam är överflödigt.

Nyproduktion

Tänk bort makadamlagret under Pordränskivorna. Dock måste det vara makadam under kantbalken så att Pordränskivorna får kontakt med dränskiktet/dränröret. I övrigt gäller samma tillvägagångssätt som vid traditionell grundläggning med cellplast och makadam.

 1. Jämna av marken med befintligt material.
 2. Placera ut Pordränskivor med minst hårdhet P25.
 3. Lägg ut Pordrän fiberduk över Pordränskivorna. Överlapp görs med ca: 250 mm.

Renovering

 1. När du avlägsnat det befintliga betonggolvet jämnas marken av med befintligt material.
 2. Placera ut Pordränskivor med minst hårdhet P25, 100 mm utan golvvärme eller 200 mm med golvvärme.
 3. Lägg ut Pordrän fiberduk över Pordränskivorna, överlapp görs med ca: 250 mm.
 4. Lägg ut cellplast ca: 10-30 mm tjock på klacken.
 5. Placera en dubbelvikt Pordrän plastfolie mellan källarvägg och det nya tänkta golvet.