Monteringsanvisning – Källare

Introduktion

Denna monteringsanvisning beskriver hur du använder Pordränsystemet för olika typer av grundmurar – med och utan utstickande sula, djup grundläggning, på berggrund eller ojämn stengrund. För montage börjar du med att följa Viktiga grundförutsättningar för Pordränsystemets funktion. Därefter väljer du vilken grundläggningsmetod du har och följer instruktionen hur du monterar Pordränskivor och dräneringsledning korrekt. Sedan går du vidare till steg 2 – montage av fiberduk, säkerhetsduk och täcklist. Avslutningsvis steg 3 – återfyllning.

Det inte bara ytterväggen som kan nyttja Pordrän-systemet utan ett montage kan med fördel nyttjas även “inomhus” under själva golvytan – läs mer om det här

Har du några frågor eller behöver mer hjälp – välkommen att kontakta oss

Viktiga grundförutsättningar för Pordränsystemets funktion.

Nedanstående punkter måste följas och genomföras innan, under och efter montage av Pordrän skivor för säkerställd och korrekt funktion. 
 • Schakta ej innanför lastspridningsvinkeln – märkt med (!) i bilderna. Schakt utförs med cirka 45 graders vinkel ut från grundsulans botten.
 • Vid renovering skall den gamla väggen vara rengjord från täta skikt. Den nedre delen upp till 50 cm ovan källargolv på insidan har störst fuktbelastning och bör rengöras så mycket det är möjligt. Väggen ovanför bör rengöras minst 50% jämnt fördelat på väggytan.
 • Skarvar, såväl vertikala som horisontella, skall tätas. Detta gäller också sprickor i grundmuren. Använd Pordrän tätmassa.
 • Grundmurar av lättklinkerblock, hålsten eller lättbetongblock skall slammas innan montage av Pordränskivor. 
 • Placera fiberduken utmed schaktslänten hela vägen ner till schaktbotten så att duken täcker mellan schaktslänt och dränkloss/makadam. . Överlapp sker med ca: 250 mm. Vid motlutande terräng skall säkerhetsduk användas utmed de stående skivorna dock ej över dränskiktet där används fiberduk. Mer om fiberduk/säkerhetsduk se ………. 
 • Välj rätt kvalitet på Pordränskivan utifrån schaktdjup, återfyllnadsmaterial och om återfyllnaden skall packas med markvibrator tyngre än 100 kg. Se dimensioneringstabell och tekniska fakta.  
 • Dagvattenhantering måste säkerställas. Takavvattning, marklutning och avledning skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 • Dräneringsledning skall vara rätt placerad i höjdled. Hela röret skall vara under byggnadens konstruktion, se markering (!!) i bilderna. Undantag från detta kan vara när marken är väldigt lerig. Att då sänka dräneringen kan innebära risk för sättningar i byggnaden. Dräneringsledningen skall vara inspekterbar i sin fulla längd och avledning skall vara säkerställd.
 • Skivorna ska under lagring på byggplatsen skyddas mot fysisk skada och väderpåverkan.
 • Med Pordrän kan du återfylla med befintligt material så när som på stora stenar och tjälade massor. Stenar större än 100 mm måste läggas i schaktslänten och får inte komma i kontakt med Pordränskivan eller fiberduken.

Utan utstickande sula

 

Med Pordränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Första lagret Pordränskivor monteras mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Borra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 2. Fäst lager två av Pordränskivor i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Använd ca: 4 st hullingar per skiva. 
 3. Placera dränklossen alternativt dränröret och makadam/singel enligt illustrationerna. Använder du dränrör med makadam/singel kan rör och bottenlagret med fördel läggas ut först innan du monterar skivorna.
 4. Fiberduk och eventuell säkerhetsduk plus ovanliggande täcklist utförs enligt steg 2.
 5. Återfyllning utförs enligt steg 3.

 

Med utstickande sula

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Om den utstickande sulan saknar fall så gjut på en fallande vinkel ovanpå, ca 20-grader, och täta skarvarna mot stående vägg och runt den utstickande sulan med flytmembran.
 2. Schakta bort tillräckligt med material så att dränklossens dräneringsrör hamnar på ett djup under sulans lägsta nivå. Tänk på att avståndet mellan den utstickande sulan och dränklossen ska motsvara tjockleken på de Pordränskivor som monteras utanpå sulan. Vid användning av makadam/singel, sikta även på att få en 45 graders vinkel ut från den utstickande sulan. Tänk på att avståndet mellan sulan och dräningsröret ska motsvara tjockleken på de Pordränskivor som monteras plus ca 10 cm. Fyll en bädd med makadam/singel och placera dräningsröret utanför den avsedda tjockleken av monterade Pordränskivor och på ett djup under sulans lägsta nivå. Bädda in dräningsröret i makadam/singel upp till en höjd i nivå med sulan.
 3. Såga Pordrän-skivan i vinkel mot vägg och grundsula och fäst mot sulan med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Förborra med 8 mm borr genom skivan in i sulan. 
 4. Vid mindre fuktbelastning: montera plastfolie ovanpå sulans första lager av Pordrän-skiva. Folien ska ligga vikt upp på vägg och runt framför, se bild.
 5. Såga lager två av Pordränskivorna i vinkel och fäst i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Förskjut skarven xx cm. Använd 5-7 st hullingar per skiva. 
 6. Montera lager ett av Pordränskivor mot källarväggen, såga nederkanten i vinkel och montera dessa med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Förborra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 7. Såga vinkel och fäst lager två av Pordränskivor i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Förskjut skarven xx cm. Använd 5-7 st hullingar per skiva. 
 8. Placera dränklossen mot sulans yttersta lager av Pordränskivor. Dränklossen finns i rak version men även i vinkel-version för att koppla ihop dräningsröret runt hörn. Vid användning av makadam/singel, fyll upp med 10–15 cm makadam/singel i en sluttande 20-graders vinkel mot de monterade Pordränskivorna.
 9. Avsluta med ett yttre lager av fiberduk och eventuellt säkerhetsduk plus en ovanliggande täcklist. Läs mer om detta steg via länken “Gå vidare till steg 2…” nedan.

 

Djup grundläggning

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Schakta bort tillräckligt med material så att dränklossens dräneringsrör hamnar på ett djup under innergolvets lägsta nivå. Tänk på att avståndet mellan grundmur och dränklossen ska motsvara tjockleken på de Pordränskivor som monteras. Vid användning av makadam/singel motsvarar avståndet tjockleken på Pordränskivorna plus ca 10 cm.
 2. Montera första lagret Pordränskivor mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Förborra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 3. Fäst lager två av Pordränskivor i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Förskjut skarven xx cm. Använd 5-7 st hullingar per skiva. 
 4. Placera dränklossen mot det yttersta lagret av Pordränskivor. Dränklossen finns i rak version men även i vinkel-version för att koppla ihop dräningsröret runt hörn. Vid användning av makadam/singel, fyll en bädd med makadam/singel, placera dräningsröret och fyll upp med 10–15 cm makadam/singel i en sluttande 20-graders vinkel mot de monterade Pordränskivorna.
 5. Avsluta med ett yttre lager av fiberduk och eventuellt säkerhetsduk plus en ovanliggande täcklist. Läs mer om detta steg via länken “Gå vidare till steg 2…” nedan.

På berggrund

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Schakta bort tillräckligt med material så att dränklossens dräningsrör ligger an mot berggrunden. Tänk på att avståndet mellan grundmur och dränklossen ska motsvara tjockleken på de Pordränskivor som monteras. Vid användning av makadam/singel motsvarar avståndet tjockleken på Pordränskivorna plus ca 10 cm.
 2. Om grundmuren saknar en klack med fall mot berggrunden så gjut på en 10–15 cm klack i 45-graders vinkel, och täta skarvarna mot stående vägg och mot bergrunden med flytmembran.
 3. Montera första lagret Pordränskivor mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Förborra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 4. Fäst lager två av Pordränskivor i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Förskjut skarven xx cm. Använd 5-7 st hullingar per skiva. 
 5. Placera dränklossen mot det yttersta lagret av Pordränskivor. Dränklossen finns i rak version men även i vinkel-version för att koppla ihop dräningsröret runt hörn. Vid användning av makadam/singel, fyll en bädd med makadam/singel, placera dräningsröret och fyll upp med 10–15 cm makadam/singel i en sluttande 20-graders vinkel mot de monterade Pordränskivorna.
 6. Avsluta med ett yttre lager av fiberduk och eventuellt säkerhetsduk plus en ovanliggande täcklist. Läs mer om detta steg via länken “Gå vidare till steg 2…” nedan.

Med ojämn stengrund

Med Pordrän dränkloss

Med makadam/singel

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Schakta bort tillräckligt med material så att dränklossens dräningsrör hamnar i nivå med eller under grundmurens lägsta punkt. Tänk på att avståndet mellan grundmur och dränklossen ska motsvara tjockleken på de Pordränskivor som monteras. Vid användning av makadam/singel, fyll en bädd med makadam/singel och placera dräningsröret utanför den avsedda tjockleken av monterade Pordränskivor, plus ca 10 cm, och på ett djup under grundmurens lägsta nivå. Bädda in dräningsröret i makadam/singel upp till en höjd av grundmurens lägsta nivå.
 2. Montera första lagret Pordränskivor mot källarväggen med hjälp av Pordrän isolerhållare. 1-2 st per skiva. Förborra med 8 mm borr genom skivan in i vägg. I de mellanrum som uppstår hälls Leca-kulor ned allt eftersom skivorna monteras. Skivorna monteras upp till en höjd på 30-50 mm under den avsedda färdiga markytan.
 3. Fäst lager två av Pordränskivor i första lagret med hjälp av Pordrän hullingar. Förskjut skarven xx cm. Använd 5-7 st hullingar per skiva. 
 4. Placera dränklossen mot det yttersta lagret av Pordränskivor. Dränklossen finns i rak version men även i vinkel-version för att koppla ihop dräningsröret runt hörn. Vid användning av makadam/singel, fyll upp med 10–15 cm makadam/singel i en sluttande 20-graders vinkel mot de monterade Pordränskivorna.
 5. Avsluta med ett yttre lager av fiberduk och eventuellt säkerhetsduk plus en ovanliggande täcklist. Läs mer om detta steg via länken “Gå vidare till steg 2…” nedan.

Fiber- och säkerhetsduk

Nu är det dags för det fiber- eller säkerhetsduken och slutligen täcklist. Info när man ska välja vilken shfjhsjfhsjf jsfjshjsjj jsfjshfjhsjfhjfjsjfhjsfhjs jshfjshfjshfjshfjshjs hjdsoah  ahfdshsdhfhsgkjsgkjdfkjfkjfdk.

Fiberduk

Säkerhetsduk

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Lägg fiberduken över Pordrän-skivorna.As nis et, cum, conserci ut ut et et qui dolo explant que officabo. Ique plandun duciendis sent iumet faccus se eum volupit eos minum ut aliquis non comni int.
 2. As nis et, cum, conserci ut ut et et qui dolo explant que officabo. Ique plandun duciendis sent iumet faccus se eum volupit eos minum ut aliquis non comni int.
 3. As nis et, cum, conserci ut ut et et qui dolo explant que officabo. Ique plandun duciendis sent iumet faccus se eum volupit eos minum ut aliquis non comni int.
 4. As nis et, cum, conserci ut ut et et qui dolo explant que officabo. Ique plandun duciendis sent iumet faccus se eum volupit eos minum ut aliquis non comni int.

Täcklist

Över fiberduk

Över säkerhetsduk

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. Mät ut så att täcklisten kommer att ligga 30-50 mm under den färdiga markytan.
 2. Applicera en sträng Pordrän tätmassa på listen innan montage.
 3. Fäst listen med Pordrän slagnit, c/c ≤150 mm. Är väggen ojämn kan slagnitarna behöva spikas tätare.
 4. Skarvar i täcklisten ska överlappa varandra med minst 50 mm. I hörn används Pordrän hörntäcklist eller raka lister som läggs omlott och tätas med Pordrän tätmassa. Våra hörntäcklister finns för såväl ytterhörn som innerhörn.
 5. Monteringen av täcklister avslutas med en sträng Pordrän tätmassa i skarven mellan vägg och list.

Återfyllning

Text om allt som ska göras innan återfyllning, enligt HUSAMA xlkjglskfjg lkgj lkjg alksjdg lksdjf glsadj glkj gljkasdf glöjkdfg.

OBS! Innan du börjar läs noggrant igenom grundförutsättningarna och alla stegen i anvisningen.
 1. shjajbkjd
 2. nilnhilsnwclj
 3. hiochevcol

Golv

Vid nyproduktion sfsgfgsjfgjsgfjsgjfgsjggsfsdfsfsffsfs. Gäller det renovering hshfksgfkgskfgksdbjshfkksfkhsdgfhsgfsf

Gör så här:

Nyproduktion

 1. asdf sduf hsadjf hassle hassled gh
 2. pdf kasdgf asg as graf g

Renovering

 1. Jkl fskj lksdjf lsdkj lsdk j
 2. df jasdkjf hösdlf als flajsd aljdsh jasd