Montering

dränklossmonteringFör att uppnå en högvärdig värmeisolerande dräneringskapacitet och för att säkerställa en torr källarvägg är det utomordentligt bra att använda sig av Drän-klossen. Som har en ingjuten dräneringsledning av plast 110/95. Ledningar med dagvatten eller stuprörsledningar får ej anslutas till dräneringsledning. Vid nyproduktion av källare skall dräneringsröret högsta punkt förläggas minst 100 mm under lägsta byggnadsdel och utföras med fall minst 1:200.

För källare med tilläggsisolering där sättningsrisk föreligger placeras dräneringsrörets överkant underkant bottensula och lägges plant. Drän-klossen monteras intill befintlig huskropp, medan man sedan fortsätter med resten av källarväggsisoleringen. Spolbrunnar skall anslutas. Drän-klossarna monteras lätt ihop med en skarvstos. Vilket gör att du kan kapa dränklossen vart du vill. Allt för att underlätta arbetet ytterligare mer. Till detta dräneringssystem finns tillhörande spolbrunnar och hörn.

Montering av Pordrän- skiva sker på samma sätt som tidigare. Hänvisar till tillhörande monteringsanvisning.

Installation manual in english.