Isolering mark

markisoleringFörhindra tjälskador med Pordrän. Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Detta innebär att tjäldjupet minskar och att tjälskador undviks eller reduceras. Denna metod är användbar på alla känsliga markytor som vägar, gångytor, garageinfarter etc.

Pordrän används med fördel även som rörgravsisolering där skivan minskar frysrisken. Läggningsdjupet för rören kan reduceras avsevärt vilket ger lägre anläggningskostnader. Pordräns egenskaper reducerar även tjältrycket bakom stödmurar och andra konstruktioner i terräng.